Szczepaniak Wiwat Adwokacka Spółka Partnerska

 - 
English
 - 
en
Ukrainian
 - 
uk
Polish
 - 
pl

ZAKRES USŁUG

01.

Prawo cywilne

02.

Prawo rodzinne

03.

Prawo spadkowe

04.

Prawo karne

05.

Prawo pracy

06.

Prawo gospodarcze

07.

Prawo administracyjne

08.

Obsługa prawna firm

09.

Zamówienia publiczne

10.

Obsługa prawna JST

11.

Pomoc prawna dla cudzoziemców

12.

Ochrona praw i wolności obywatelskich​

Prawo cywilne

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Pomoc prawna może przybrać różną formę, najczęściej sprowadza się do konsultacji prawnych (porada prawna), sporządzaniu wszelkiego rodzaju dokumentów, w szczególności umów i pism procesowych, uczestniczeniu w negocjacjach oraz do reprezentowania Klienta przed Sądami.

Do każdej sprawy cywilnej podchodzimy z należytą powagą i zaangażowaniem. Dostrzegamy wieloaspektowość problemu i opracowujemy taktykę działania, którą następnie kompleksowo wdrażamy.

W szczególności prowadzimy sprawy o:

– zapłatę (windykacja należności pieniężnych);

– odszkodowanie i zadośćuczynienie;

– błędy lekarskie

– ochronę dóbr osobistych;

– wykonanie umowy oraz odpowiedzialność za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie;

– ustalanie nieważności lub bezskuteczności zawartej umowy;

– ustanowienie służebności;

– zwrot korzyści uzyskanych bez podstawy prawnej;

– zniesienie współwłasności;

– zasiedzenie nieruchomości;

– ochronę prawa własności i posiadania.

Wyżej wskazane sprawy mają charakter przykładowy. Nasza Kancelaria rozwiązuje wszystkie problemy prawne, które mogą powstać na gruncie prawa cywilnego. Jeżeli zatem doświadczają Państwo problemów prawnych i poszukują Państwo profesjonalnego wsparcia, zapraszamy do kontaktu. Przeanalizujemy Państwa sytuację i zaproponujemy optymalne rozwiązanie.

Prawo rodzinne

Z uwagi na charakter spraw rodzinnych, a przede wszystkim ich doniosłość dla sytuacji osobistej i majątkowej Klientów, dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać korzystne i optymalne rozstrzygnięcie, zarówno na drodze przedsądowej, jak i sądowej. We współpracy z Klientami  wykazujemy się dyskrecją oraz empatią. Mamy świadomość, że sprawy rodzinne wywołują duże emocje – dlatego też staramy się, aby w każdej sprawie zminimalizować Państwa stres związany ze sprawą do minimum.

W szczególności prowadzimy sprawy o:

– rozwód;

– separację;

– ustalenie, wygaśnięcie, podwyższenie i obniżenie alimentów;

– ustalenie kontaktów z dzieckiem;

– podział majątku wspólnego małżonków;

– ustalenie rozdzielności majątkowej małżonków;

– pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej;

– ubezwłasnowolnienie;

– opiekę lub kuratelę.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to ogół norm prawnych, które regulują zasady przejścia majątku osoby zmarłej (spadkodawcy) na inne osoby (co do zasady spadkobierców). Jest to bardzo istotna dziedzina prawa, ponieważ dotyka każdego z nas. Sprawy z zakresu prawa spadkowego potrafią być skomplikowane i wielowątkowe – dlatego tak ważne jest, aby ich prowadzeniem zajmował się adwokat, który posiada odpowiednie doświadczenie. 

W szczególności prowadzimy sprawy o:

– stwierdzenie nabycia spadku;

– stwierdzenie nieważności testamentu;

– wydziedziczenie;

– zachowek;

– dział spadku i zniesienie współwłasności;

– zapis windykacyjny;

– umowny dział spadku;

– dochodzenie roszczeń z masy spadkowej.

Wyżej wskazany katalog spraw ma charakter przykładowy. Nasza Kancelaria prowadzi wszystkie sprawy spadkowe.

Prawo karne

Prawo karne w sposób najdalej idący ingeruje w podstawowe prawo jednostki jakim jest wolność. Popełnienie czynu zabronionego może skutkować karą pozbawienia wolności, nawet w wymiarze dożywotnim. Kancelaria podejmuje się obrony w sprawach karnych. Reprezentujemy swoich Klientów na wszystkich etapach postępowania, to jest na etapie postępowania przygotowawczego (prokuratura, policja), sądowego oraz wykonawczego (wykonanie kary). 

W przypadku tej dyscypliny prawa kluczowe znaczenie ma czas. Im szybciej skontaktują się Państwo z adwokatem, tym lepiej dla losów przyszłego postępowania. W przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania upoważnienia do obrony może udzielić również inna osoba (co do zasady członkowie rodziny). 

Pomagamy Klientom niezależnie od ciężaru gatunkowego przestępstwa.

W szczególności zajmujemy się:

– reprezentacją na etapie postępowania przygotowawczego (prokuratura, policja);

– reprezentacją przed Sądem (we wszystkich instancjach, nie wyłączając postępowania przed Sądem Najwyższym);

– reprezentacją pokrzywdzonych przestępstwem (w tym w charakterze oskarżyciela posiłkowego);

– sprawami o zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;

– sprawami o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności lub przerwę w odbywaniu kary;

– sprawami o odroczenie lub wstrzymanie wykonania kary.

Prawo pracy

Normy prawa pracy, z uwagi na swoją specyfikę, dotykają w zasadzie każdego z nas. Nasza Kancelaria adresuje swoje usługi do zarówno do pracowników, jak i pracodawców.

W szczególności zajmujemy się:

– przygotowywaniem umów o pracę i umów o zakazie konkurencji;

– sporządzaniem regulacji wewnątrzzakładowych (regulaminy, procedury);

– wsparciem w zakresie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem (wypowiedzenia, porozumienia);

– wsparciem w relacjach ze związkami zawodowymi;

– reprezentowaniem Klientów (pracodawców i pracowników) przed Sądami pracy, Państwową Inspekcją Pracy, komisjami antymobbingowymi.

Najczęściej prowadzimy sprawy dotyczące:

– ustalenia istnienia stosunku o pracę oraz ustalenia treści umowy o pracę;

– wypowiedzenia umów o pracę, w tym wypowiedzenia dyscyplinarnego;

– kar porządkowych;

– wypłaty wynagrodzenia;

– zadośćuczynień i odszkodowań;

– wypadków przy pracy;

– sprostowania świadectwa pracy.

Prawo gospodarcze

Nasza Kancelaria wspiera Klientów w przezwyciężaniu problemów prawnych powstających w czasie prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od formy jej prowadzenia. Zadbamy o bezpieczeństwo prawne Państwa biznesu.

W szczególności zajmujemy się:

– bieżącym i stałym doradztwem prawnym w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa umów gospodarczych, prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa spółek handlowych, prawa transportowego, prawa karnego gospodarczego;

– sporządzaniem, negocjowaniem i opiniowaniem wszelkiego rodzaju umów;

– opracowywaniem wzorów dokumentów, w szczególności umów, regulaminów,

– opracowywaniem dokumentacji pracowniczej;

– doradztwem prawnym w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej dla prowadzonej działalności gospodarczej;

– przygotowywaniem opinii prawnych;

– reprezentacją podczas wszelkiego rodzaju negocjacji;

– reprezentacją przed wszystkimi Sądami i organami administracji publicznej, w tym Sądami pracy i Sądami administracyjnymi.

Prawo administracyjne

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W szczególności zajmujemy się:

– reprezentacją w postępowaniach o wydanie decyzji (we wszystkich instancjach), w tym także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi;

– reprezentacją w postępowaniach przed organami podatkowymi, w tym Urzędami Skarbowymi i Urzędami Kontroli Skarbowej;

– reprezentacją w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

– reprezentacją w postępowaniach przed Sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;

– doradztwem prawnym z zakresu prawa administracyjnego na rzecz jednostek administracji publicznej.

Obsługa prawna firm

Oferujemy Państwu stałą lub doraźną obsługę prawną – według potrzeb i Państwa preferencji biznesowych. Zakres pomocy prawnej udzielanej w ramach obsługi prawnej został opisany na gruncie specjalizacji „prawo gospodarcze. 

Zamówienia publiczne

Nasza Kancelaria specjalizuje się w przygotowywaniu dokumentacji koniecznej do przeprowadzania postępowań z zakresu zamówień publicznych oraz ochronie interesów naszych klientów (zamawiającego, wykonawcy lub podwykonawcy) w tych postępowaniach. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej kontraktów realizowanych w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, sprawia, że dysponujemy szeroką wiedzą, pozwalającą na świadczenie pomocy prawnej w tym przedmiocie.

Udzielamy pomocy prawnej w zakresie:

– przygotowywania Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz ofert,

– opracowywania umów zarówno na zlecenie zamawiającego, wykonawcy, jak również podwykonawcy,

– opieki nad realizacją kontraktów,

– przygotowywania odwołań i skarg oraz reprezentowania interesów klientów w mediacji,

– reprezentowania interesów klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO), sądami administracyjnymi i innymi organami. 

Jeżeli chcecie Państwo poznać szczegóły dotyczące współpracy w tym zakresie z naszą Kancelarią – zapraszamy do kontaktu.

Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Nasza Kancelaria od blisko dwóch dekad zajmuje się świadczeniem obsługi prawnej dla jednostek samorządu terytorialnego (powiaty, gminy). W tym czasie zdobyliśmy doświadczenie, które pozwala nam na w sposób profesjonalny rozwiązywać problemy prawne, jakie dotykają sfery samorządności terytorialnej. 

Świadczymy pomoc prawną dla samorządów terytorialnych w zakresie:

– opracowywania aktów prawa miejscowego,

– analizy dokumentów opracowanych przez organy samorządowe,

– obsługi prawnej sesji (posiedzeń) organów samorządowych,

– postępowań o zamówienia publiczne,

– wydawania opinii prawnych,

– reprezentowania organów samorządowych w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych,

– stałej obsługi jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli chcecie Państwo poznać szczegóły dotyczące współpracy w tym zakresie z naszą Kancelarią – zapraszamy do kontaktu.

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Pomoc prawna dla obcokrajowców adresowana jest do obywateli wszystkich państw Europy, a w szczególnych wypadkach także spoza tego kontynentu. Ze względu jednak na długoletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej obywatelom Ukrainy, nasze wsparcie prawne kierujemy w szczególności do obywateli tego kraju.

Świadczymy pomoc dla cudzoziemców w zakresie:

– legalizowania wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– uzyskiwania ochrony tymczasowej,

– legalizowania pobytu na terenie Polski,

– reprezentacji przed Urzędem ds. Cudzoziemców, Strażą Graniczną oraz innymi organami,

– legalizacji zatrudnienia,

– legalizacji prowadzenia działalności gospodarczej,

– opodatkowania w związku z przychodami osiąganymi na terenie różnych obszarów podatkowych,

– uzyskiwania pomocy finansowej i socjalnej adresowanej do cudzoziemców,   

– reprezentacji w postępowaniach o deportację,

– wszelkich innych spraw związanych z wjazdem i pobytem cudzoziemca na terytorium Polski.

Jeżeli chcecie Państwo poznać szczegóły dotyczące współpracy w tym zakresie z naszą Kancelarią – zapraszamy do kontaktu.

Ochrona praw i wolności obywatelskich

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC) jest sądem międzynarodowym orzekającym w sprawie skarg na naruszenie praw i wolności zawartych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz jej Protokołach dodatkowych. Nasza Kancelaria oferuje pomoc w sporządzaniu skarg do Trybunału w przypadku naruszenia Państwa podstawowych praw chronionych Konwencją.